ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 แบบ 218
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 1 แบบ 218   เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น  18 ห้อง 
ชั้นแรก  เป็นชั้นเรียนและสำนักงานกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นสอง  เป็นชั้นเรียนและสำนักงานกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ