ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 แบบ 218 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 2 แบบ 218 ล เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
ปัจจุบัน  มีการต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนและสำนักงาน
ทำให้มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น
ชั้นแรก มีห้องพยาบาล ห้องพัสดุ ห้องนอนครูเวร สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
             ห้องประชาสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน สำนักงานกลุ่มสาระพลศึกษาฯ และห้องเรียน
ชั้นสอง มีห้องแนะแนว ห้องสำนักงานกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและห้องเรียน
ชั้นสาม มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำนักงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและห้องเรียน