ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 แบบ 218 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 3  แบบ 218 ล เป็นอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
ปัจจุบัน มีการต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องประชุม ห้องสมุดและสำนักงาน
ทำให้อาคารมีลักษณะเป็นแบบ 3 ชั้น ดังนี้
ชั้นแรก  มีห้องประชุมปาริชาต สามารถจัดการประชุมได้ประมาณ 80 คน
              ห้องโสตทัศณูปกรณ์ ห้องสมุด ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ห้องเตรียมเครื่องดื่ม
              สำนักงานกลุ่มอำนวยการ  กลุม่บริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารวิชาการ
ชั้นสอง  มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และสำนักงานกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
ชั้นสาม  มีห้องเรียนและสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์