ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.๖
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
30 ต.ค. 60 ครูเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
30 ต.ค. 60 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
10 ต.ค. 60 ครูปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
25 ก.ย. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
22 ก.ย. 60 ครูส่ง ปพ.๕ ใบประกาศ ๐ ร มส มผ และ ไฟล์คะแนนทุกระดับชั้นที่งานทะเบียน
18 ก.ย. 60 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สัปดาห์สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๐
07 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
06 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (แก้ มส. แล้ว)
04 ก.ย. 60 ส่งซองข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๐
01 ก.ย. 60 ส่งผลนักเรียนเรียนซ้ำ
30 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐% นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ พร้อมดำเนินการ
28 ส.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค / ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐%
14 ส.ค. 60 ชดเชยวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
08 ส.ค. 60 กิจกรรม คุรุราฎร์นิทรรศน์
28 ก.ค. 60 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กีฬาสีประจำปี ๒๕๖๐
11 ก.ค. 60 ชดเชยวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 60 ถึง 17 ก.ค. 60 สัปดาห์สอบกลางภาค ๑/๒๕๖๐
10 ก.ค. 60 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (นักเรียนชั้น ม.๔)
28 มิ.ย. 60 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (๑ ก.ค. ตรงกับวันหยุด)
26 มิ.ย. 60 ส่งซองข้อสอบกลาง ๑/๒๕๖๐
19 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
05 มิ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม.๒, ๓, ๕, ๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
24 พ.ค. 60 ประกาศผล นักเรียนเรียนซ้ำ (นักเรียนติดดาว)
22 พ.ค. 60 ครูส่งผลเรียนซ้ำ (นักเรียนติดดาว) **หรือส่งก่อนได้เมื่อนักเรียนผ่านแล้ว**
12 พ.ค. 60 หยุด วันพืชมงคล
10 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๒, ๓, ๕, ๖
08 พ.ค. 60 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
08 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.๒, ๓, ๕, ๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (นักเรียนติดดาว) พร้อมดำเนินการแก้ไข
01 พ.ค. 60 ครูเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
06 มี.ค. 60 ประชุมครู ครั้งที ๒/๒๕๖๐
อาคารเรียนรวม ๔ / ชุดสุภาพ
17 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3 และ ม.5-6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3 และ ม.5-6  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา คนละ 2,000 บาท และกิจกรรมอื่นๆโดยสมาคมฯ 460 บาท
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558
เปิดภาคเรียน 1/2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
06 พ.ค. 58 คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู
6 พฤษภาคม 2558
คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู
07 พ.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สพม.8 มอบให้กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 8 ศุนย์ที่ 1
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ตั้งแต่ เวลา 7.00-16.00 น. ณ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
ครู/สุภาพ นักเรียน/เครื่องแบบนักเรียน ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
27 ต.ค. 57 นักเรียนเปิดภาคเรียน 2/2557
25 ต.ค. 57 ประชุมครู เวลา 09.00-12.00 น.
23 ต.ค. 57 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง
22 ต.ค. 57 คณะครูลงเวลาปฏิบัติงาน
24 ก.ย. 56 งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการ
12 ก.ย. 56 มุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 นักเรียนสอบปลายภาคเรียน 1/2556
02 ก.ย. 56 ถึง 01 ต.ค. 56 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารทั้ง 5 โรงเรียน 1. ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 2. ร.ร.สวนผึ้งวิทยา 3. ร.ร.บ้านคาวิทยา 4. ร.ร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และ 5. ร.ร.ช่องพรานวิทยา เข้ารับการฝึกภาคสนาม
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ งานกิจกรรมรักษาดินแดน
02 ก.ย. 56 พิธีเปิดการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการศึกษาดูงานและทำความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมในประเทศมาเลเซีย ครูและบุคคลากร  34 คน นักเรียน 4 คน
มาเลเซีย/สิงคโปร์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
06 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 กิจกรรมกีฬาคณะสี
พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 56
กิจกรรมกีฬาคณะสี ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
6-9  สิงหาคม 2556
ชุดคณะสี งานกิจกรรม
29 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 อบรมการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน
โครงการจัดตั้ง ธนาคารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน จัดการอบรมวิธีการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน
 

ห้องปาริชาต งานธนาคารโรงเรียน/กลุ่มงานบริหารทั้วไป
25 ก.ค. 56 อบรมวินัยจราจร
หอประชุมใหญ่/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ก.ค. 56 ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
คณะครู นักเรียน และบุคคลากร นำเทียนไปถวายวัด
วัดจอมบึง วัดตลาดควาย วัดหนองตาเนิด วัดถ้ำสิงห์โตทอง และวัดเขาคันหอก งานกิจกรรม
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียน 1/2556

ห้องสอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู
6 พฤษภาคม 2558
คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู