ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู
6 พฤษภาคม 2558
คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู 
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียน 1/2556

ห้องสอบ กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค. 56 ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
คณะครู นักเรียน และบุคคลากร นำเทียนไปถวายวัด
วัดจอมบึง วัดตลาดควาย วัดหนองตาเนิด วัดถ้ำสิงห์โตทอง และวัดเขาคันหอก งานกิจกรรม
25 ก.ค. 56 อบรมวินัยจราจร
หอประชุมใหญ่/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ก.ค. 56 ถึง 31 ก.ค. 56 อบรมการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน
โครงการจัดตั้ง ธนาคารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน จัดการอบรมวิธีการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน
 

ห้องปาริชาต งานธนาคารโรงเรียน/กลุ่มงานบริหารทั้วไป
06 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 กิจกรรมกีฬาคณะสี
พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 56
กิจกรรมกีฬาคณะสี ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
6-9  สิงหาคม 2556
ชุดคณะสี งานกิจกรรม
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการศึกษาดูงานและทำความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมในประเทศมาเลเซีย ครูและบุคคลากร  34 คน นักเรียน 4 คน
มาเลเซีย/สิงคโปร์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
02 ก.ย. 56 ถึง 01 ต.ค. 56 ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารทั้ง 5 โรงเรียน 1. ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 2. ร.ร.สวนผึ้งวิทยา 3. ร.ร.บ้านคาวิทยา 4. ร.ร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ และ 5. ร.ร.ช่องพรานวิทยา เข้ารับการฝึกภาคสนาม
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ งานกิจกรรมรักษาดินแดน
02 ก.ย. 56 พิธีเปิดการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 นักเรียนสอบปลายภาคเรียน 1/2556
12 ก.ย. 56 มุทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
24 ก.ย. 56 งานเลี้ยงเกษียณข้าราชการ
22 ต.ค. 57 คณะครูลงเวลาปฏิบัติงาน
23 ต.ค. 57 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง
25 ต.ค. 57 ประชุมครู เวลา 09.00-12.00 น.
27 ต.ค. 57 นักเรียนเปิดภาคเรียน 2/2557
07 พ.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สพม.8 มอบให้กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 8 ศุนย์ที่ 1
ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ตั้งแต่ เวลา 7.00-16.00 น. ณ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
ครู/สุภาพ นักเรียน/เครื่องแบบนักเรียน ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์
06 พ.ค. 58 คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู
6 พฤษภาคม 2558
คณะครูลงเวลาทำงาน/ประชุมครู
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน 1/2558
เปิดภาคเรียน 1/2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
17 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3 และ ม.5-6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3 และ ม.5-6  วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา คนละ 2,000 บาท และกิจกรรมอื่นๆโดยสมาคมฯ 460 บาท
06 มี.ค. 60 ประชุมครู ครั้งที ๒/๒๕๖๐
อาคารเรียนรวม ๔ / ชุดสุภาพ
01 พ.ค. 60 ครูเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
08 พ.ค. 60 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
08 พ.ค. 60 ถึง 19 พ.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.๒, ๓, ๕, ๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (นักเรียนติดดาว) พร้อมดำเนินการแก้ไข
10 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๒, ๓, ๕, ๖
12 พ.ค. 60 หยุด วันพืชมงคล
22 พ.ค. 60 ครูส่งผลเรียนซ้ำ (นักเรียนติดดาว) **หรือส่งก่อนได้เมื่อนักเรียนผ่านแล้ว**
24 พ.ค. 60 ประกาศผล นักเรียนเรียนซ้ำ (นักเรียนติดดาว)
05 มิ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม.๒, ๓, ๕, ๖ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐
19 มิ.ย. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
26 มิ.ย. 60 ส่งซองข้อสอบกลาง ๑/๒๕๖๐
28 มิ.ย. 60 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (๑ ก.ค. ตรงกับวันหยุด)
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (นักเรียนชั้น ม.๔)
10 ก.ค. 60 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11 ก.ค. 60 ชดเชยวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 60 ถึง 17 ก.ค. 60 สัปดาห์สอบกลางภาค ๑/๒๕๖๐
24 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กีฬาสีประจำปี ๒๕๖๐
28 ก.ค. 60 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
08 ส.ค. 60 กิจกรรม คุรุราฎร์นิทรรศน์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
14 ส.ค. 60 ชดเชยวันแม่แห่งชาติ
28 ส.ค. 60 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค / ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐%
30 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐% นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ พร้อมดำเนินการ
01 ก.ย. 60 ส่งผลนักเรียนเรียนซ้ำ
04 ก.ย. 60 ส่งซองข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๐
06 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (แก้ มส. แล้ว)
07 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สัปดาห์สอบปลายภาค ๑/๒๕๖๐
18 ก.ย. 60 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
22 ก.ย. 60 ครูส่ง ปพ.๕ ใบประกาศ ๐ ร มส มผ และ ไฟล์คะแนนทุกระดับชั้นที่งานทะเบียน
25 ก.ย. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
10 ต.ค. 60 ครูปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
30 ต.ค. 60 ครูเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
30 ต.ค. 60 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐