ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
Powerpoint วันประชุม 17 กันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.42 KB 34604
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 34688
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.27 KB 34741
กรอบแนวคิด คุณธรรม 5 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 42482
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 34787
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.2 KB 34663
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 34781
จุดเน้น สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 34704
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 34721
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 34719
แบบขอใช้งบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 34749
การวิเคราะห์องค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.93 KB 34733
McKinney 7-S Framework Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 34829
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.54 KB 34701
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 34728
ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.81 KB 34729
งานประกันคุณภาพภายใน
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 34653
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย -2 34683
โครงสร้างแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.6 KB 34777
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 34779
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 34677
แบบบันทึกชั่วโมงสนับสนุน-นโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.91 KB 34714
บันทึกสอนแทน-แลกคาบ-สอนชดเชย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.75 KB 34727
คู่มือสำหรับประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.15 KB 34679
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.77 MB 34722
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 34967
ส่ง bookmark 2/2559 34780
bookmark 1/2560 35077
สรุป สาระสำคัญของการวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.66 KB 34762
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428 KB 41023
การเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ครูมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.8 KB 34932
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ แนะแนว ให้คำปรึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 34692
สมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.61 KB 34788
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล พ.ศ. 2551 (สพฐ.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 34766
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 64 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 215.44 KB 890
บันทึกการอบรม กรรมการ วิทยากร ฯ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.76 KB 20911
แบบบันทึกประวัติ ในระบบ SESA Word Document ขนาดไฟล์ 91.63 KB 29942
ใบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.75 KB 34574
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 34588
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (ม.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 34584
9 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับ ข้าราชการ แบบ 1 (กรณี เขียนครั้งแรก) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 34593
8 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.08 KB 34603
7 ใบมอบอำนาจ (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.78 KB 34602
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.96 KB 34602
5 แบบคำขอมีบัตร (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.76 KB 34610
4 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.27 KB 34607
3 แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ.7 (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 34600
2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 34595
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (9 ส.ค.62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 34632
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๒ อบรม 26 พ.ค. 62 @มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พร้อมกำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.13 KB 34619
เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 34667
สรุปการแก้ไขพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.25 KB 34667
บันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 51.58 KB 34723
สรุปแนวมางการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.33 KB 34673
วฐ.2 34733
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 34722
รายชื่อลูกจ้างประจำและยามรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 34659
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.47 KB 34666
รายชื่อแม่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 34734
รายชื่อฝ่ายบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 34643
รายชื่อข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.9 KB 34769
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 34714
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.32 KB 34699
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 34667
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดราชบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.91 KB 34694
แบบขออนุญาตลาป่วย-กิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 34666
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.29 KB 34645
แบบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.53 KB 34638
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.08 KB 34654
กฎกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 34656
กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 34646
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 34649
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.2 KB 34655
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.33 KB 34552
แบบขอใช้เงิน 34704
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 34658
แผน ปี งปม.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.19 KB 34704
แนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 34675
ระเบียบกาใช้เงินสวัสดิการ พ.ศ.2558 (ร่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.44 KB 35756
แบบขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 34667
แนวปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 34664
ระเบียบการเงิน พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.66 KB 34755
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบขอรับการสนับสนุน/ช่วยดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.41 KB 34664
ข้อบังคับสหกรณ์ร้านค้า พ.ศ.2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 34650
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 34672
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎ กคศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 34717
นโยบาย คสช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 34771
กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.36 KB 34650
พรบ.ครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 34719
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 34652
การเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เทอม ๑ ๒๕๖๓ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 21741
บันทึกการปฏิบัติงานสำหรับทุกกลุ่มงาน ใช้ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 34820
ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. ไว้อย่างไร 34547
แบบบันทึกผลการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล (ใช้ฟอร์มนี้ ตั้งแต่ 2561 เป็นต้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 14.7 KB 34589
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล รายปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 34665
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เทอม ๑ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 34757
แบบบันทึก/แบบสรุปผลการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2561 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.11 KB 34723
ตรวจสอบชั่วโมง2556-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.03 MB 34698
คู่มือ ว21 สพฐ-หน้า-121-149 รายละเอียดตัวชี้วัด 34629
ว๑๔ ๒๕๖๑ 34592
ว๒๒ ๒๕๖๐ 34599
ว๒๑ ๒๕๖๐ แต่ วฐ.๑-๓ เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 34587
การย้ายของครู63
แบบสรุปงบหน้ารายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู 34557
แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด63 34558
แบบคำร้อง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.65 KB 34553
ตำแหน่งว่างการสอน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.34 KB 34566
หนังสือราชการการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 34594
อื่นๆ
แสดงความจำนงเข้าเรียน ม1 ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 788.92 KB 633
เอกสารมอบตัว 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.45 KB 4952
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 34597