ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 14
งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
Powerpoint วันประชุม 17 กันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.42 KB 23
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 77
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.27 KB 134
กรอบแนวคิด คุณธรรม 5 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 97
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 209
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.2 KB 77
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 109
จุดเน้น สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 122
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 133
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 137
แบบขอใช้งบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 169
การวิเคราะห์องค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.93 KB 138
McKinney 7-S Framework Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 208
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.54 KB 116
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 151
ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.81 KB 149
งานประกันคุณภาพภายใน
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 57
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย -2 43
โครงสร้างแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.6 KB 92
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 82
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 90
แบบบันทึกชั่วโมงสนับสนุน-นโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.91 KB 107
บันทึกสอนแทน-แลกคาบ-สอนชดเชย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.75 KB 116
คู่มือสำหรับประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.15 KB 90
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.77 MB 132
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 308
ส่ง bookmark 2/2559 196
bookmark 1/2560 494
สรุป สาระสำคัญของการวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.66 KB 153
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428 KB 5366
การเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ครูมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.8 KB 298
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ แนะแนว ให้คำปรึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 110
สมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.61 KB 190
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล พ.ศ. 2551 (สพฐ.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 145
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับ ข้าราชการ แบบ 1 (กรณี เขียนครั้งแรก) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 21
8 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.08 KB 23
7 ใบมอบอำนาจ (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.78 KB 24
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.96 KB 24
5 แบบคำขอมีบัตร (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.76 KB 24
4 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.27 KB 25
3 แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ.7 (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 18
2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 13
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (9 ส.ค.62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 17
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๒ อบรม 26 พ.ค. 62 @มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พร้อมกำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.13 KB 39
เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 77
สรุปการแก้ไขพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.25 KB 93
บันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 51.58 KB 140
สรุปแนวมางการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.33 KB 105
วฐ.2 156
รายงานการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆประจำปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 118
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 141
รายชื่อลูกจ้างประจำและยามรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 102
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.47 KB 107
รายชื่อแม่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 107
รายชื่อฝ่ายบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 90
รายชื่อข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.9 KB 151
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 114
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.32 KB 135
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 110
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดราชบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.91 KB 136
แบบขออนุญาตลาป่วย-กิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 99
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.29 KB 93
แบบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.53 KB 84
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.08 KB 109
กฎกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 101
กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 94
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 101
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.2 KB 105
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบขอใช้เงิน 143
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 105
แผน ปี งปม.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.19 KB 151
แนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 121
ระเบียบกาใช้เงินสวัสดิการ พ.ศ.2558 (ร่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.44 KB 454
แบบขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 114
แนวปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 112
ระเบียบการเงิน พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.66 KB 194
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบขอรับการสนับสนุน/ช่วยดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.41 KB 108
ข้อบังคับสหกรณ์ร้านค้า พ.ศ.2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 95
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 118
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎ กคศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 116
นโยบาย คสช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 212
กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.36 KB 100
พรบ.ครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 164
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 103
Training OBEC
แบบติดตามการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 20.66 KB 12
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN 62 Word Document ขนาดไฟล์ 100.99 KB 67
สมรรถนะครู Word Document ขนาดไฟล์ 62.1 KB 99
การเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เทอม ๑ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 130
แบบบันทึก/แบบสรุปผลการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2561 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.11 KB 26
ตรวจสอบชั่วโมง2556-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.03 MB 100
คู่มือ ว21 สพฐ-หน้า-121-149 รายละเอียดตัวชี้วัด 59
ว๑๔ ๒๕๖๑ 40
ว๒๒ ๒๕๖๐ 43
ว๒๑ ๒๕๖๐ แต่ วฐ.๑-๓ เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 33
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ปีการศึกษา______ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 66