ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 32
งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
Powerpoint วันประชุม 17 กันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.42 KB 34
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 101
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.27 KB 164
กรอบแนวคิด คุณธรรม 5 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 558
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 221
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.2 KB 92
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 148
จุดเน้น สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 133
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 144
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 147
แบบขอใช้งบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 182
การวิเคราะห์องค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.93 KB 163
McKinney 7-S Framework Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 230
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.54 KB 131
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 165
ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.81 KB 161
งานประกันคุณภาพภายใน
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 72
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย -2 81
โครงสร้างแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.6 KB 147
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 135
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 105
แบบบันทึกชั่วโมงสนับสนุน-นโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.91 KB 122
บันทึกสอนแทน-แลกคาบ-สอนชดเชย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.75 KB 134
คู่มือสำหรับประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.15 KB 104
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.77 MB 146
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 356
ส่ง bookmark 2/2559 211
bookmark 1/2560 508
สรุป สาระสำคัญของการวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.66 KB 182
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428 KB 5443
การเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ครูมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.8 KB 311
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ แนะแนว ให้คำปรึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 126
สมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.61 KB 210
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล พ.ศ. 2551 (สพฐ.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 197
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.75 KB 6
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 6
บันทึกการอบรม กรรมการ วิทยากร ฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.58 KB 84
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (ม.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 14
9 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับ ข้าราชการ แบบ 1 (กรณี เขียนครั้งแรก) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 32
8 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.08 KB 36
7 ใบมอบอำนาจ (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.78 KB 36
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.96 KB 36
5 แบบคำขอมีบัตร (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.76 KB 33
4 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.27 KB 37
3 แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ.7 (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 35
2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 24
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (9 ส.ค.62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 26
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๒ อบรม 26 พ.ค. 62 @มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พร้อมกำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.13 KB 48
เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 98
สรุปการแก้ไขพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.25 KB 103
บันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 51.58 KB 158
สรุปแนวมางการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.33 KB 117
วฐ.2 171
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 167
รายชื่อลูกจ้างประจำและยามรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 108
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.47 KB 116
รายชื่อแม่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 133
รายชื่อฝ่ายบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 95
รายชื่อข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.9 KB 166
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 122
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.32 KB 144
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 117
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดราชบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.91 KB 141
แบบขออนุญาตลาป่วย-กิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 104
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.29 KB 100
แบบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.53 KB 90
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.08 KB 116
กฎกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 109
กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 102
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 108
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.2 KB 111
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.33 KB 4
แบบขอใช้เงิน 154
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 113
แผน ปี งปม.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.19 KB 158
แนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 129
ระเบียบกาใช้เงินสวัสดิการ พ.ศ.2558 (ร่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.44 KB 624
แบบขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 124
แนวปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 120
ระเบียบการเงิน พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.66 KB 206
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบขอรับการสนับสนุน/ช่วยดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.41 KB 116
ข้อบังคับสหกรณ์ร้านค้า พ.ศ.2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 103
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 126
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎ กคศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 154
นโยบาย คสช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 219
กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.36 KB 108
พรบ.ครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 169
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 109
Training OBEC
แบบติดตามการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 20.66 KB 20
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN 62 Word Document ขนาดไฟล์ 100.99 KB 81
สมรรถนะครู Word Document ขนาดไฟล์ 62.1 KB 120
การเลื่อนวิทยฐานะ
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล รายปี ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 4
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล เทอม ๑ ๒๕๖๒ Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 190
แบบบันทึก/แบบสรุปผลการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2561 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.11 KB 41
ตรวจสอบชั่วโมง2556-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.03 MB 121
คู่มือ ว21 สพฐ-หน้า-121-149 รายละเอียดตัวชี้วัด 69
ว๑๔ ๒๕๖๑ 46
ว๒๒ ๒๕๖๐ 52
ว๒๑ ๒๕๖๐ แต่ วฐ.๑-๓ เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 39
การย้ายของครู63
แบบสรุปงบหน้ารายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู 6
แบบสรุปรายละเอียดตัวชี้วัด63 11
แบบคำร้อง63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.65 KB 6
ตำแหน่งว่างการสอน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.34 KB 8
หนังสือราชการการย้าย63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 21