ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 6
งานแผนงาน สารสนเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
Powerpoint วันประชุม 17 กันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.42 KB 8
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 44
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.27 KB 119
กรอบแนวคิด คุณธรรม 5 ประการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 88
แบบเขียนเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 199
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.2 KB 69
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 103
จุดเน้น สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.45 KB 117
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 123
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 129
แบบขอใช้งบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 166
การวิเคราะห์องค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.93 KB 125
McKinney 7-S Framework Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.53 KB 199
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.54 KB 107
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 145
ประกาศการกำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.81 KB 140
งานประกันคุณภาพภายใน
การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมาย-ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.72 KB 46
กลุ่มบริหารวิชาการ
โครงสร้างแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.6 KB 75
ตารางวิเคราะห์ความยากง่าย Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 25
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.94 KB 79
แบบบันทึกชั่วโมงสนับสนุน-นโยบาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.91 KB 95
บันทึกสอนแทน-แลกคาบ-สอนชดเชย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.75 KB 106
คู่มือสำหรับประชาชน (พรบ.อำนวยความสะดวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.15 KB 84
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 7.77 MB 127
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 290
ส่ง bookmark 2/2559 184
bookmark 1/2560 487
สรุป สาระสำคัญของการวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.66 KB 141
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428 KB 5359
การเปลี่ยนแปลงของโลกการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ครูมืออาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.8 KB 291
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ แนะแนว ให้คำปรึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.77 KB 103
สมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.61 KB 182
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล พ.ศ. 2551 (สพฐ.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.65 MB 139
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับ ข้าราชการ แบบ 1 (กรณี เขียนครั้งแรก) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 9
8 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ข้าราชการ) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.08 KB 14
7 ใบมอบอำนาจ (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.78 KB 14
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.96 KB 14
5 แบบคำขอมีบัตร (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.76 KB 15
4 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.27 KB 14
3 แบบคำขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้นใน ก.พ.7 (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 9
2 แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) (9 ส.ค. 62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 6
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (9 ส.ค.62 จาก สพม.8) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.59 KB 10
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๒ อบรม 26 พ.ค. 62 @มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พร้อมกำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.13 KB 33
เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 143.5 KB 67
สรุปการแก้ไขพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 21.25 KB 89
บันทึกโฮมรูม Word Document ขนาดไฟล์ 51.58 KB 128
สรุปแนวมางการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะว.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.33 KB 95
วฐ.2 132
รายงานการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆประจำปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 111
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 115
รายชื่อลูกจ้างประจำและยามรักษาการณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.49 KB 100
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.47 KB 105
รายชื่อแม่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.8 KB 103
รายชื่อฝ่ายบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.8 KB 88
รายชื่อข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.9 KB 144
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 112
แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.32 KB 132
แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.36 KB 108
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดราชบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.91 KB 134
แบบขออนุญาตลาป่วย-กิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.17 KB 97
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.29 KB 90
แบบขอเปลี่ยนผู้ตรวจเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.53 KB 81
กฎ กคศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.08 KB 107
กฎกระทรวง กำหนดความประพฤตินักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.43 KB 98
กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.57 KB 90
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 96
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.2 KB 102
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบขอใช้เงิน 135
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 102
แผน ปี งปม.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.19 KB 148
แนวทางจัดวางระบบควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 118
ระเบียบกาใช้เงินสวัสดิการ พ.ศ.2558 (ร่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.44 KB 437
แบบขอใช้รถส่วนตัวไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 111
แนวปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.54 KB 108
ระเบียบการเงิน พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.66 KB 190
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบขอรับการสนับสนุน/ช่วยดำเนินการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.41 KB 104
ข้อบังคับสหกรณ์ร้านค้า พ.ศ.2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.99 KB 90
การใช้งานอินเทอร์เน็ต ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 115
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
กฎ กคศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.38 KB 112
นโยบาย คสช. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 208
กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2548 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.36 KB 97
พรบ.ครูและบุครากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 422.39 KB 159
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.17 KB 99
Training OBEC
แบบติดตามการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) Word Document ขนาดไฟล์ 20.66 KB 7
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN 62 Word Document ขนาดไฟล์ 100.99 KB 56
สมรรถนะครู Word Document ขนาดไฟล์ 62.1 KB 95
การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบบันทึก/แบบสรุปผลการตรวจสอบชั่วโมงการปฏิบัติงาน 2561 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.11 KB 17
ตรวจสอบชั่วโมง2556-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.03 MB 83
คู่มือ ว21 สพฐ-หน้า-121-149 รายละเอียดตัวชี้วัด 52
ว๑๔ ๒๕๖๑ 36
ว๒๒ ๒๕๖๐ 38
ว๒๑ ๒๕๖๐ แต่ วฐ.๑-๓ เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 30
บันทึกข้อความขอรับการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ปีการศึกษา______ Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 60