ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เป็นสนามจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  โดยในปีนี้ใช้ระบบการทดสอบแบบออนไลน์ (Digital Testing) เป็นครั้งแรก และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี กำกับดูแลการดำเนินการสอบครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน รวมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อ


ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,07:51   อ่าน 56 ครั้ง