ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
     วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน เพื่อปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการสัญจร และรับ - ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการจัดการศีกษาเพื่อความปลอดภัย มีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ณ บริเวณห้องเรียนรวม อาคาร 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์


ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2566,08:34   อ่าน 34 ครั้ง