คุรุราษฎร์รังสาร
การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อรักษามาตราฐานระดับเพชร ปีที่ 1
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อรักษามาตราฐานระดับเพชร ปีที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินโครงการนำโดย นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี อีก 4 ท่าน โดยมีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมิน ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 4 และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนคุรุราษฎร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คําปรึกษา พร้อมทั้งกําหนดแนวทางป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาระดับโรงเรียนและระดับชาติ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีการศึกษาต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,19:36   อ่าน 58 ครั้ง