คุรุราษฎร์รังสาร
การเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของสถานศึกษา)
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
การเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
กิจกรรม KURURAT CUP การแข่งขันฟุตบอลการกุศลครบรอบ 60 ปี โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
การตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อรักษามาตราฐานระดับเพชร ปีที่ 1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬารักบี้ฟุตบอล
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
ค่ายอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 66
พิธีทำบุญครบรอบวันมรณภาพ พระครูวาปีวรคุณ (คูณ ฐิตธมฺโม น.ธ.เอก)
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 66
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
กิจกรรมร้อยรักเป็นสายใย ร้อยดวงใจมอบให้พี่
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล และได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การเข้าร่วมโครงการจอมบึงสัญจรสร้าง ”คนทันสื่อ”ต้นแบบ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การให้คำแนะนำเรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมจากคณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
พิธีมอบทุน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
โครงการ safe sex เทศกาลวาเลนไทน์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เป็นสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 66