ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมงคล ชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812926806
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2524 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2527 คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) อุตสาหกรรม วิทยาลัยครูเพชรบุรี
พ.ศ. 2545 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2549 ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล