ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประสาร สุวรรณฉวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 (2)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0836104911
อีเมล์ : prasan.za@hotmail.com
ที่อยู่ :
31/1 หมู่ 6 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2529 คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คศ.3 (2)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล