ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัฏฐพร รัตนอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0870952108
อีเมล์ : attaporn67@hotmail.com
ที่อยู่ :
348/416 หมู่ 8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2521 ประถมศึกษา / ป.6 โรงเรียนวัดกำแพง อ่างทอง
2527 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
2528 ปวช. โรงเรียนพณิชยการแพร่ / การตลาด
2531 ปวส. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี / การตลาด
2534 ปริญญาตรี / บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / การจัดการทั่วไป
2537 วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ย.35 - 15 พ.ค.37 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจอมบึง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-2
16 พ.ค. 38 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กทม. อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ต.ค. 40 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กทม. อาจารย์ 1 ระดับ 4
15 พ.ค. 41 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 ต.ค. 43 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อาจารย์ 1 ระดับ 5
1 เม.ย. 47 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อาจารย์ 2 ระดับ 6
24 ธ.ค. 47 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู ค.ศ. 2
22 ตุลาคม 2556 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู คศ.3
22 ต.ค. 2556 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล