ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0868812751
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
163/7 หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2544 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย สถาบันราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2556 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล