ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0951636228
อีเมล์ : siriluck_keng@hotmail.com
ที่อยู่ :
143/39 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2539 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สังคมศึกษา สถานบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. 2554 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล