ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ฦูธร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0945573848
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
124/11 หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. 2553 สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สค.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2558 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล