ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรา นมรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวคำวงษ์ เทพสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางปราณี คุสิน
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา บรรลือ
ครู คศ.2

นางจันทร์เพ็ญ แสวงคำ
ครู คศ.2

นางสาววิไล พันธุ์มา
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ภัคดีประพันธ์
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมล
ครู คศ.2