ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัฒนชัย มีศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสกาว แสงอ่อน
ครู คศ.3

นางนฤมล ประพันธ์พจน์
ครู คศ.3

นายประจวบ ยงค์อำนวย
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร
ครู คศ.3

นางสาวพอพิศ แก้วคูณ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
ครู คศ.1

นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์
ครู คศ.3

นายกฤตนัย ทัศนา
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ คงรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายลัทธพล กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย

นายนิมิต สายสิทธิ์
ครู คศ.3

นายประสาร สุวรรณฉวี
ครู คศ.3 (2)

นายสมชาย ขวาไทย
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์หอม หลักคำ
ครู คศ.2

นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย