ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัฒนชัย มีศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวสกาว แสงอ่อน
ครู คศ.3

นางนฤมล ประพันธ์พจน์
ครู คศ.3

นายประจวบ ยงค์อำนวย
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร
ครู คศ.3

นายกฤตนัย ทัศนา
ครู คศ.3

นางสาวพอพิศ แก้วคูณ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
ครู คศ.1

นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ คงรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายลัทธพล กล้าหาญ
ครูผู้ช่วย