เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นส.จุฑา ประเสริฐสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ โทร 080 119 5108
ครูประจำชั้น

นส.พิมพ์ภินันท์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บค.

นายวิรัตน์ ศรัทธาผล
พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ อันจิต