ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ทศพล เฟื่องฤทธิเดช
เจ้าหน้าที่พัสดุ โทร 080 296 6883

นางสาวไพลิน วงค์ไทย
เจ้าหน้าที่พัสดุ โทร 083 989 6714

นส.จุฑา ประเสริฐสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ โทร 080 119 5108
ครูประจำชั้น

นส.จุฑามาศ สอสอาด
เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 082 877 8541

นส.พิมพ์ภินันท์ เทียนขาว
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บค.

นส.สัจจาพร เกิดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่ม บท.

นายนพพิจิตร ทรัพย์เลิศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิรัตน์ ศรัทธาผล
พนักงานขับรถ

นายประสิทธิ์ อันจิต