กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายจำลอง อ่องวงศ์
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
หัวหน้างานประสานงานชุมชนและวัฒนธรรม

นางขวัญเรือน หมีไพร
หัวหน้างานโครงการน้ำดื่ม เค.อาร์.

นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

นายบุญชู เจาทวิภาต
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร

นางพัชรา นมรักษ์

นางสาววิไล พันธุ์มา

นายสมชาย ขวาไทย

นางสาวแสงเดือน บุญพยุง

ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ

นายนิมิต สายสิทธิ์