ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง

Ms.Laarni D. Payopilin
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Ms.Remna N. Villacencio
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr. Ye Kang
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr.Ivan Castiglioni
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Ms.Man Shan Huai
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ