ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจำลอง อ่องวงศ์
ครู คศ.3

นายศล เอกจิต
ครู คศ.3

นางประภาพรรณ ตุลสุข
ครู คศ.3

นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
ครู คศ.3

นางกฤตินี จันทมาลา
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ บุญมา
ครู คศ.2

นายอภิชัย หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นายประเสริฐ คานภู่
ครู คศ.3

นายสมพิท มั่นคง