ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิมิต สายสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจำลอง อ่องวงศ์
ครู คศ.3

นางมารยาท อ่องวงศ์
ครู คศ.3

นายศล เอกจิต
ครู คศ.3

นางประภาพรรณ ตุลสุข
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ ทองแท้
ครู คศ.3

นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
ครู คศ.3

นางกฤตินี จันทมาลา
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ บุญมา
ครู คศ.2

นายประสาร สุวรรณฉวี
ครู คศ.3 (2)

นายอภิชัย หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางสาวไพรวรรณ คำแย้ม
ครู คศ.2

นางอัฏฐพร รัตนอุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
ครู คศ.2

นายสมชาย ขวาไทย
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์หอม หลักคำ
ครู คศ.2

นายประเสริฐ คานภู่
ครู คศ.3

นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
ครู คศ.1