ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกัลยา ประยูรเทพ
ครู คศ.2

นายวรชาติ ชูทาน
ครู คศ.2

นางสุพานี เกิดทรัพย์
ครู คศ.3

นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
ครู คศ.2

นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
ครู คศ.2

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ครู คศ.1