กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพาพร สนองผัน
ครู คศ.3

นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ครู คศ.3

นางธณัฏฐา นาบุญ
ครู คศ.3

นางสมใจ หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล รุ่งแจ้ง
ครู คศ.2

นางสาวแวววัน มนูธาราม
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา สระฉิม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง
ครู คศ.1

นางสาวสโรชา เอื้อจิตสันติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา สร้อยเสนา
พนักงานราชการ

นางสาวธนภรณ์ รอดพงษ์
ครูอัตราจ้าง