ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมใจ หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางกุหลาบ นันยา
ครู คศ.3

นางพาพร สนองผัน
ครู คศ.3

นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตร
ครู คศ.3

นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ครู คศ.3

นางธณัฏฐา นาบุญ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา สระฉิม
ครู คศ.1

นางสาวแวววัน มนูธาราม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล รุ่งแจ้ง

นางสาวสโรชา เอื้อจิตสันติ
ครูผู้ช่วย