กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมใจ หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางกุหลาบ นันยา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0871666830

นางพาพร สนองผัน
ครู คศ.3

นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตร
ครู คศ.3

นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ครู คศ.3

นางธณัฏฐา นาบุญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0892544038

นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวลลิตา สระฉิม
ครู คศ.1

นางสาวแวววัน มนูธาราม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์เจริญ
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล รุ่งแจ้ง
ครู คศ.2

นางสาวสโรชา เอื้อจิตสันติ
ครูผู้ช่วย