ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพาพร สนองผัน
ครู คศ.3

นางสมใจ หีบท่าไม้
ครู คศ.2

นางกุหลาบ นันยา
ครู คศ.3

นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ครู คศ.3

นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตร
ครู คศ.3

นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธณัฏฐา นาบุญ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา สระฉิม
ครู คศ.1

นางสาวแวววัน มนูธาราม
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา สายสล้าง
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล รุ่งแจ้ง

นางสาวสโรชา เอื้อจิตสันติ
ครูผู้ช่วย