ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไสว ขาวผ่อง
ครู คศ.3 (2)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
ครู คศ.3

นายบุญชู เจาทวิภาต
ครู คศ.3 (2)

นายชุมพล คชสังข์สีห์
ครู คศ.3

นายเดชา ศรัทธาผล
ครู คศ.2

นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด
ครู คศ.1