ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไสว ขาวผ่อง
ครู คศ.3 (2)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
ครู คศ.3

นายบุญชู เจาทวิภาต
ครู คศ.3 (2)

นายชุมพล คชสังข์สีห์
ครู คศ.3

นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
ครู คศ.3

นายเดชา ศรัทธาผล
ครู คศ.2

นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด
ครู คศ.1